GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK ) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (Başvuru Sahibi ), KVKK’nın 11 inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.

KVKK’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. (DDT) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  Niteliğine göre talebiniz; DDT’ye ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

  • Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru:  Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile  kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte Burhaniye Mahallesi Kısıklı Cadde No:65/1 Üsküdar İstanbul adresine bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir.
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’ne ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinden imzalanmış dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” ile ddisticaret@hs02.kep.tr  adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir. 
  • Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” doldurulması suretiyle ddisticaret@hs02.kep.tr  adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.
  • Ayrıca Noter veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkanı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkan verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.

 

BAŞVURU FORMU

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

 

Uyruk: 

TürkiyeDiğer  Diğer ise lütfen belirtiniz: ……..

TCKN:

 

Pasaport No / Yabancı Kimlik No:

 

Adres:

 

 

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi:

 

Elektronik posta adresi:

 

Telefon No / Faks No:

 

 

DDT İLE OLAN İLİŞKİNİZ

☐ DDT Çalışanı / Eski Çalışan

Çalıştığı yıllar:

 

☐ İş Başvurusu /
Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih:

☐ Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

Açıklama:

 

☐ DDT Müşterisi

 

Açıklama:

☐ Ziyaretçi

 

Açıklama:

☐ İş Ortağı/İş Ortağı Çalışanı

Açıklama:

☐ Diğer

Açıklama:

 

 

BAŞVURU İÇERİĞİ

Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu

     Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.

Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu

☐Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

☐Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

☐Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

☐Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

☐Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.

☐Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.

(lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz)

☐Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.

☐Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

(lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz)

AÇIKLAMALAR:

Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için  başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.

 

EKLER:

Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz.

 

     

 

Başvurunuza Cevap Yöntemi

(Herhangi bir cevap  yöntemi tercih edilmemesi halinde başvuru iletildiği usul ile cevaplandırılacaktır.)

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.

         (Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile)

  • Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(Elektronik posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı cevap verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. DDT hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde DDT, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde DDT’nin başvuruyu gerekçesini açıklayarak reddetme hakkı saklıdır.

Tarih:

 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı:

 

İmza: KEP üzerinden yapılan başvurularda e-imza kullanılabilir.

 

Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname,  nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.